Column Duco Adema

Investeren loont

Natuurlijk kan ik mijn column dit keer niet anders beginnen dan alle geslaagde leerlingen van harte te feliciteren met het behalen van hun diploma! Ik wil daarnaast mijn waardering uitspreken voor alle collega’s die zich in de afgelopen weken hebben ingespannen om de examens goed te laten verlopen. We zijn meer dan trots op de goede resultaten die op alle scholen zijn behaald.

Je middelbare schoolperiode is uiteraard meer dan zwoegen op de futur van Franse werkwoorden of het begrijpen van vectoren bij het vak wiskunde. Het is opgroeien, ontdekken wie je bent, vriendschappen-voor-het-leven aangaan. Juist daarom — en niet alleen omdat de pedagogische literatuur daartoe aanbeveelt — vind ik het belangrijk dat we onze leerlingen vertrouwd maken met waarden. En niet alleen in de lessen godsdienst, levensbeschouwing of maatschappijleer. Ook bij de vakken Frans en wiskunde.


Uiteindelijk willen we dat de inspanningen van onze leerlingen, ouders én niet in de laatste plaats van docenten en andere collega’s resultaat opleveren. Dat onze leerlingen goed voorbereid zijn op de toekomst. Dat we met ons onderwijs actief hebben bijgedragen aan een samenleving waarin onze leerlingen als jongvolwassenen maatschappelijk betrokken, succesvol en persoonlijk gelukkig zijn. Dat is volgens mij de kern van de missie van de Cederscholen. Het diploma dat de geslaagden uitgereikt krijgen, is het bewijs, het civiel effect van dat behaalde resultaat. Het is de verdiende beloning van de investering van jaren.

Meanderende rivier

Gelukkig hebben we als Cedergroep de ruimte om in de komende jaren te investeren in ons onderwijs. De basis daarvoor wordt gelegd in de strategische beleidsagenda die in concept bijna gereed is. Soms wordt mij de vraag gesteld wat we nu eigenlijk aan zo’n beleidsagenda hebben. Ik snap dat wel, want de agenda bevat de richting, de algemene lijnen voor de toekomst en is dus niet zo gemakkelijk te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Ik vergelijk de strategische beleidsagenda weleens met een meanderende rivier. Wat je daarbinnen, in die rivierbedding, als school doet is aan de school zelf. En dat ‘wat’ zal moeten aansluiten op de vraag wat je als docent nodig hebt om goed onderwijs te kunnen geven. Daarom de wedervraag: ga je mee in de richting die we met elkaar willen opgaan? Het antwoord op de vraag wat we eraan hebben is dat de agenda de basis vormt voor de investeringen die we in de komende vier jaar met elkaar willen doen.

Thema’s en ambities strategische beleidsagenda

De investeringen passen bij voorkeur in de belangrijkste thema’s en ambities van het concept van de strategische beleidsagenda. Deze thema’s zijn:

Onderwijsontwikkeling

We sluiten aan bij recente inzichten over het leren van leerlingen en we werken aan een nog betere match tussen de leerdoelen enerzijds en de talenten en leerbehoefte van elke leerling anderzijds.

Ict-vaardig en mediawijs

Op Cederscholen worden alle leerlingen en docenten ict-vaardig. We besteden structureel aandacht aan mediawijsheid tijdens de lessen.

Begeleiding op maat

De leerlingbegeleiding op Cederscholen is van goede kwaliteit. Dat wil zeggen: we hebben specifieke aandacht voor leerlingen met bijzondere behoeften en we coachen alle leerlingen bij het behalen van hun leerdoelen.

Professionalisering

Op Cederscholen heeft elke medewerker (en elk team) de ruimte en ondersteuning om zich verder te ontwikkelen. Met ons strategisch HRM-beleid dragen we bij aan een aantrekkelijk werkgeverschap van de Cedergroep.

Identiteit

Leerlingen van Cederscholen leren te ontdekken wie ze zijn in relatie tot de ander en de samenleving en leren de dialoog aan te gaan over diversiteit. We maken ze vertrouwd met kernwaarden als solidariteit, verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Elke Cederschool heeft een uniek profiel, maar we handelen vanuit gemeenschappelijke waarden.

Kwaliteit

Op Cederscholen werken we cyclisch en planmatig aan kwaliteitsverbetering door doelen te stellen, deze te monitoren en te evalueren. We bouwen aan een kwaliteitscultuur door elkaar op professionele wijze aan te spreken en nieuwsgierig te zijn naar hoe het onderwijs nog beter kan.

Netwerkscholen

Cederscholen staan open voor nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs; we onderhouden en benutten goede contacten met het primair en vervolgonderwijs, maar ook bedrijven en instellingen in onze omgeving. We betrekken leerlingen en ouders intensief bij het onderwijs.

Met de rectoren hebben we besproken welke ambities de scholen aan deze zeven thema’s verbinden. Ook stellen de scholen zelf investeringsaanvragen op. Dit zijn aanvragen voor het begin van het nieuwe schooljaar en investeringen die onderdeel zijn van de begroting van 2020. Dit gaan we elk jaar opnieuw doen. We hebben afgesproken dat de vijf rectoren, de bestuurssecretaris en ik ieder koploper zijn van een van de thema’s van de strategische beleidsagenda. Zo maken we met elkaar een sterke investeringsagenda.

Jaar van de samenwerking

Voor het komend schooljaar hebben we de ambitie uitgesproken om de onderlinge samenwerking tussen de Cederscholen te versterken. De school die bijvoorbeeld het coachend mentoraat vernieuwt, krijgt steun van collega’s van andere scholen. De school die meer onderlinge lesbezoeken gaat uitvoeren, krijgt ondersteuning van docenten van een andere school. Ook op team- en sectieniveau stimuleren we samenwerking en uitwisseling. Hiervoor is desgewenst extra budget beschikbaar. Ten slotte kijken we over onze grenzen heen, door bijvoorbeeld te verkennen hoe we de samenwerking met vo-scholen Lumion en Caland van stichting Progresso kunnen versterken. Het verstevigen van dit soort samenwerkingen zie ik als een belangrijke investering voor de toekomst.


Ik hoop dat ons nieuwe schooljaar het jaar van de samenwerking wordt. Ik kijk ernaar uit om samen met alle collega’s aan de slag te gaan. Maar voor nu: een heel mooie en welverdiende zomervakantie!


Duco Adema

Op 3 juli is een mijlpaal bereikt: de eerste paal voor de nieuwbouw van het HWC is geslagen. (V.l.n.r.) Directeur SMT Geron Verdellen, rector HWC Bert Kozijn, CvB voorzitter Duco Adema en wethouder Frank Berkhout geven het startschot voor de nieuwbouw.