Column Duco Adema

Ons ideaal?
Het beste onderwijs!

Altijd een spannend moment: eind deze maand wordt het rapport van de Onderwijsinspectie openbaar. Dit rapport blikt terug op het vierjaarlijkse bezoek dat dit voorjaar aan onze scholen is gebracht. Op sommige onderdelen is de inspectie kritisch, maar gelukkig zijn de uitkomsten overwegend positief. Hierbij wil ik mijn dank uitspreken aan alle collega’s die zich dag in dag uit inzetten voor goed onderwijs.

Verbetering onderwijs

Naast het opmaken van de balans, zie ik het inspectierapport als een stimulans om te werken aan de verdere verbetering van ons onderwijs. Zo wordt er in het rapport beschreven dat op sommige scholen landelijk gezien voor bepaalde vakken het hoogste percentiel gescoord wordt en voor andere vakken in het laagste. En dat met dezelfde leerlingen. Het toont voor mij de toegevoegde waarde van een individuele docent. De motivatie en werkhouding van leerlingen zijn geen vast gegeven, maar variabelen waarop vooral de docent van invloed is.

Vakmanschap

Nog meer dan het opvolgen van de aanbevelingen van de inspectie, hoop ik dat we met elkaar de passie hebben om onze leerlingen het beste onderwijs te bieden. Daarbij is goede wil alleen niet voldoende. Het gaat vanuit didactisch en pedagogisch oogpunt gezien om vakmanschap. Als wij ontevreden zijn over de resultaten van leerlingen, moeten we nadenken over een betere aanpak. Als wij een klas niet goed aan het werk krijgen, moeten we bedenken hoe we dat wel voor elkaar gaan krijgen. Ik zie op de Cederscholen heel veel vakmanschap. Veel leerlingen stromen bijvoorbeeld door naar een hoger niveau dan waarop ze in de brugklas begonnen. Dat is echt te danken aan de inzet van de docenten. Met dat voorbeeld in gedachten is mijn ideaal dat al onze docenten zo goed zijn als de beste.

Samen op reis

In onze strategische beleidsagenda voor 2019 – 2023 hebben we verwoord hoe we ons ideaal, onze reis naar de toekomst voor ogen zien. We gaan samen op reis naar:

Succesvol onderwijs

Onderwijs waarbij elke leerling samen met docenten ontdekt hoe hij of zij zo goed mogelijk kan leren. Samen werken we aan een nog betere match van de lessen met de leerbehoefte, de motivatie en het talent van elke leerling.

Waardenvol onderwijs

Onderwijs waarbij onze leerlingen vertrouwd raken met onze gemeenschappelijke waarden. Samen werken we aan een nog sterkere verbinding van de lessen met deze gezamenlijke waarden, die mede hun oorsprong vinden in de christelijke traditie van de Cederscholen.

Professionalisering

Om ons ideaal stap voor stap dichterbij te brengen, zetten we de professionalisering van al onze medewerkers hoog op de agenda. Dat begint — als onderdeel van het op orde brengen van de basis op elke school — met het verbeteren van de gesprekscyclus voor alle collega’s. Die cyclus bestaat uit start- en functioneringsgesprekken en lesbezoeken. In een goede gesprekscyclus reflecteren we op ons eigen handelen, leren we van en met elkaar en ontdekken we waar het nodig is om bij te sturen. Ook verkennen we of de bestaande ruimte voor professionalisering beter kan worden benut en of er meer ondersteuning nodig is. Docenten(teams) maken bij voorkeur zelf de keuze voor scholing, bijvoorbeeld op het gebied van ICT-vaardigheid of differentiatie in de les. De investering in nieuwe kennis en vaardigheden is echter niet vrijblijvend. Ons ideaal van het beste onderwijs verlangt extra inzet van ons. Sommige collega’s doen dat al, anderen zullen het goede voorbeeld moeten volgen. Daarvoor gaan we ook de Cederacademie anders inrichten, door meer in te spelen op de vraag naar scholing van docenten en docententeams. En door scholing die op een school wordt aangeboden ook open te stellen voor collega-scholen.

“Mijn ideaal is dat onze docenten
zo goed zijn als de beste.”

Ruimte om te leren

Net als voor onze leerlingen is er voor medewerkers de ruimte om te leren hoe het anders kan. We mogen er soms best tegenop zien, nog niet precies weten hoe het moet, of verzuchten dat er weinig tijd is. Als we handelen vanuit onze passie en willen werken aan verdere verbetering, is er altijd de mogelijkheid het opnieuw te proberen. Als er meer tijd, geld of menskracht nodig is, proberen we daarin te voorzien.


Ik heb er zin in om samen met elkaar aan onze idealen te werken. Want waar een wil is, is een weg!


Duco Adema

Cederconferentie

‘ToGeThere’

Op dinsdagmiddag 21 januari 2020 vindt de tweede editie van de Cederconferentie plaats, in navolging van de succesvolle conferentie in maart 2018. Het thema van deze editie is samenwerken. Door samen te werken, versterken we de kracht van de Cederscholen. Uitgangspunt is de reis die we samen maken om ons toekomstperspectief, zoals we die hebben verwoord in de strategische beleidsagenda, te bereiken. De conferentie met als titel ‘ToGeThere’ biedt alle medewerkers de mogelijkheid om op een informele manier deel te nemen aan workshops op verschillende gebieden; variërend van persoonlijke ontwikkeling tot didactiek tot vakinhoud. Alle collega’s zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze hopelijk mooie en inspirerende middag. Programma en locatie worden later bekendgemaakt. Nu alvast een save the date!